REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW HALORENT

I) Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady prawidłowego użytkowania pojazdu będącego przedmiotem najmu (dalej: „Pojazd”), prawa i obowiązki Najemcy.
2. Jeżeli Pojazd został udostępniony przez Najemcę innej osobie, obowiązkiem Najemcy jest rzetelne poinformowanie tej osoby o treści Regulaminu. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z zasadami najmu działania osoby, której przekazał Pojazd.
3. Pojazd może być prowadzony wyłącznie przez osobę posiadającą ważne prawo jazdy w rozumieniu prawa polskiego.
4. Najemcy nie przysługuje prawo do podnajmu, użyczania lub przekazywania Pojazdu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Zastrzeżenie to nie dotyczy członków najbliższej rodziny Najemcy (tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa i małżonka Najemcy).
5. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia ww. dokumentów.
6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Opłacie wskazanej w Tabeli Opłat” należy przez rozumieć opłatę, którą Najemca niebędący konsumentem jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego w związku z ubezpieczeniem Pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy opłata administracyjna nie pokryje całości szkody. W przypadku Najemców będących konsumentami, opłata wskazana w Tabeli Opłat pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody Wynajmującego w przypadku danego zdarzenia. Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, z zastrzeżeniem szerszej odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy prawa.
7. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem Pojazdu, Najemca zobowiązany jest regulować gotówką lub bezgotówkowo, dokonując wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego 13 1090 1098 0000 0001 2238 0264 prowadzony przez Bank Zachodni WBK.

II) Obowiązki podstawowe:

8.Najemca Pojazdu zobowiązany jest do:
a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC),
b) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych),
c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu tj.:
- sprawdzania i uzupełniania poziomu płynów eksploatacyjnych, tj. płynu hamulcowego, oleju w silniku, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy,
- kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia,
- sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,
- utrzymywania Pojazdu w należytej czystości,
- stosowania w Pojazdach paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej Pojazdu,
- przestrzegania zaleceń producenta Pojazdu wskazanych w instrukcji obsługi Pojazdu.
9. Najemca nie ma prawa:
a) holowania Pojazdem innych pojazdów,
b) dokonywania w Pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem Pojazdu,
c) przekraczania dopuszczalnej ładowności Pojazdu,
d) palenia tytoniu w Pojeździe,
e) wykonywania innych czynności mogących spowodować uszkodzenie Pojazdu.

III) Serwis, przeglądy i naprawy:

10. Najemca jest zobowiązany do kontroli przebiegu kilometrów w celu sprawdzenia obowiązku wykonywania przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zgodnie z planem obsługi Pojazdu oraz do kontroli ważności badań technicznych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia ,wypadku lub kolizji Pojazdu.
11. W razie awarii Pojazdu lub konieczności wykonania czynności serwisowej, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. W przypadku usterki lub uszkodzenia podzespołów mechanicznych Pojazdu, zabrania się kontynuowania jazdy bez zgody Wynajmującego.
12. Najemca nie ma prawa zlecania wykonania żadnych napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów, ani innych czynności naprawczych i obsługowych w Pojeździe bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. Zgoda taka może być wydana także drogą elektroniczną (e-mail).
13. Upoważnionym przedstawicielem Wynajmującego jest Doradca ds. Technicznych, obsługujący Infolinię Techniczną, tel.: 664-303-303 lub 695-78-78-95.
14. Zgłoszenie potrzeb w zakresie obsługi serwisowej, następuje w formie ustnej (telefonicznie lub osobiście) wraz z podaniem uzasadnienia (awaria, konieczność dokonania przeglądu i in.). Zgłoszenie należy skierować do osoby wymienionej w pkt. 13. Przedstawiciel analizuje zgłoszenie i zarządza procesem obsługi (naprawy) Pojazdu, kierując go do odpowiedniej stacji serwisowej i zlecając bezpośrednio wykonanie niezbędnych prac.
15. Przeglądy i naprawy należy wykonywać wyłącznie w serwisach mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego na terenie całej Polski. Najemca nie ma prawa dokonywania planowej obsługi Pojazdu poza granicami Polski.
16. Najemca nie jest upoważniony do podpisywania faktur za wykonane prace, jako „osoba upoważniona do odbioru faktury" oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Wynajmującego.
17. Najemca ma obowiązek upewnić się, przy dołożeniu należytej staranności, że wszystkie zlecone prace zostały rzetelnie wykonane oraz podpisać protokół odbioru Pojazdu z serwisu. Najemca ma ponadto obowiązek dopilnowania aby w dokumentacji technicznej Pojazdu odnotowane zostały wszelkie wymagane przez gwaranta dane związane z wykonaniem przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego Pojazdu.
18. Najemca jest odpowiedzialny względem Wynajmującego za uszkodzenia Pojazdu, chyba że do uszkodzenia Pojazdu doszło bez winy Najemcy. W szczególności Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Pojazdu będące wynikiem braku oleju w silniku, braku oleju w skrzyni biegów, braku płynu hamulcowego, utrzymywania nieodpowiedniego ciśnienia w oponach, przekroczenia dopuszczalnej ładowności, używania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz obowiązującymi przepisami i zasadami korzystania i eksploatacji pojazdów mechanicznych oraz ich podzespołów.
19. Korzystanie z assistance producenta lub towarzystwa ubezpieczeniowego pojazdu nie zwalnia Najemcy z obowiązków wymienionych powyżej.

IV) Uszkodzenia, wypadek, włamanie, kradzież pojazdu - procedura postępowania:

20. W razie wypadku drogowego/kolizji/włamania/kradzieży Pojazdu, Najemca jest zobowiązany każdorazowo do sporządzenia protokołu z miejsca wypadku.
21. W razie uszkodzenia Pojazdu w szczególności na skutek wypadku drogowego, kolizji, włamania do pojazdu lub kradzieży Pojazdu, Najemca jest zobowiązany do: :
- niezwłocznego powiadomienia upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego (osoba wskazana w pkt. 13),
- postępowania ściśle według instrukcji upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego,
22. Wynajmujący zarządza postępowaniem związanym z likwidacją szkód komunikacyjnych, ale może się to skutecznie odbywać tylko przy czynnym udziale użytkownika Pojazdu. W związku z korzystaniem przez Najemcę z polisy AC, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wskazanej w cenniku.
23. Najemcy nie wolno dokonywać napraw uszkodzonego Pojazdu we własnym zakresie.

V) Inne postanowienia:

24. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu, zwrócić Pojazd do ustalonego przez strony miejsca. Zwrot Pojazdu w miejscu innym niż ustalone w chwili zawarcia umowy najmu jest dopuszczalny po porozumieniu z Wynajmującym.
25. Zamiar przedłużenia okresu najmu Pojazdu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o co najmniej 24 godziny wymaga pisemnego porozumienia z Wynajmującym, zawartym w siedzibie Wynajmującego. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu Pojazdu i nie zwrócenie Pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie Pojazdu i zgłoszone zostaje Policji. W wypadku zwłoki w zwrocie Pojazdu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty Opłaty wskazanej w Tabeli Opłat. W przypadku braku terminowego zwrotu Pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu, kluczyków, polisy i innych dokumentów Pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami w związku z tym poniesionymi.
26. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze Pojazdu. Za ewentualne braki paliwa Najemca uiszcza Opłatę wskazaną w Tabeli Opłat.
27. Po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanych przez Najemcę Pojazdów, Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a) uzupełnienia wyposażenia Pojazdu lub jego części opisanych w Protokole Przekazania/Odbioru Pojazdu oraz odszkodowaniem za przekraczające normalne zużycie Pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz (w tym również elementów tapicerki, kołpaków i felg oraz ogumienia),
b) naprawy uszkodzeń pojazdu spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia AC,
c) przywrócenia Pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu.
28. W przypadkach wymienionych w pkt 27, wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o kalkulację naprawy sporządzoną przez podmiot będący autoryzowanym dealerem lub w oparciu o fakturę VAT dokumentującą koszty usunięcia uszkodzeń lub uzupełnienia wyposażenia Pojazdu. W przypadku kalkulacji naprawy do ustalenia kosztów naprawy stosowany będzie system Audatex, a w przypadku konieczności zakupu części aktualnie obowiązujące cenniki części dealera.
29. Najemca nie odpowiada za uszkodzenia eksploatacyjne Pojazdu. W Protokole Odbioru Pojazdu wskazuje się wyłącznie uszkodzenia Pojazdu inne niż eksploatacyjne. Najemca uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń do Protokołu Odbioru Pojazdu w przypadku kwestionowania rodzaju uszkodzeń wpisanych do Protokołu Odbioru Pojazdu.
30. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi Pojazdu. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w razie:
a) wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu , tablic(y) rejestracyjnej,
b) unieruchomienia Pojazdu poza terytorium RP.
31. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu zastępczego niezwłocznie po odebraniu Pojazdu, ale najpóźniej w następnym dniu po otrzymaniu informacji o naprawieniu Pojazdu.
32. W przypadku utraty przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków lub tablic(y) rejestracyjnej Pojazdu, najem trwa nadal, a Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie do odtworzenia brakującego elementu.
33. W przypadku utraty kluczyków do Pojazdu Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą i do niezwłocznego powiadomienia o utracie kluczyków upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego i postępowania według jego wskazówek.
34. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową w przypadku:
a) umyślnego uszkodzenia Pojazdu,
b) uszkodzenia podczas prowadzenia Pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy.
c) przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
d) kradzieży Pojazdu w przypadku gdy użytkownik nie zabezpieczył Pojazdu przed kradzieżą z wyłączeniem przypadku rozboju stosownie do postanowień ogólnych warunków umów ubezpieczenia,
e) kradzieży Pojazdu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,
f) innych uszkodzeń, jeśli nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody,
g) innych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczenia oraz przepisów prawa.
h) utraty samochodu wraz z dokumentami i kluczykami.
35. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w nich postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Obowiązujące ogólne warunki umów ubezpieczenia publikowane są na stronach internetowych ubezpieczycieli.
36. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest zgłoszenie szkody przez użytkownika Pojazdu w terminie wskazanym przez ubezpieczyciela. Najemca zobowiązuje się zapewnić, aby w wypadku powstania szkody komunikacyjnej lub innej szkody wchodzącej w zakres ryzyka objętego ubezpieczeniem OC sprawcy szkody lub AC, użytkownik Pojazdu w porozumieniu z Wynajmującym zgłosił szkodę ubezpieczycielowi, podpisał stosowne oświadczenia wymagane przy procedurze likwidacji szkody, dostarczył dokumenty wskazane przez ubezpieczyciela oraz dopełnił innych wymagań wskazanych przez ubezpieczyciela.
37. Przemieszczanie Pojazdu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dozwolone na poniższych zasadach:
a) do wszystkich krajów Unii Europejskiej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Wynajmującego na wniosek Najemcy i po wniesieniu stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie internetowej Wynajmującego,
b) pozostałych krajów Europy, pod warunkiem:
- uzyskania indywidualnej pisemnej zgody Wynajmującego na wniosek Najemcy,
- podania planowanego terminu pobytu zagranicznego,
38. W przypadku wyjazdów poza granice kraju zakres usług świadczonych przez Wynajmującego jest ograniczony, a jakość wsparcia jest uzależniona od specyfiki danego regionu.
39. Najemca zobowiązany jest do pokrycia opłat administracyjnych związanych z korzystaniem z Pojazdu przez Najemcę a nałożonych na Wynajmującego, w szczególności dotyczy to opłat za parkowanie pojazdu w strefach płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenia opłat za parkowanie.

TABELA OPŁAT (podane kwoty są kwotami brutto):


1. Zniesienie opłaty administracyjnej za proces likwidacji szkody komunikacyjnej.10,00 zł/doba

2. Odtworzenie utraconego dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie.
369,00 zł

3. Wymiana kluczyków zamków i stacyjki spowodowana zagubieniem kluczyka.
Wg wyceny ASO + 50,00 zł

4. Każdy dzień postoju pojazdu poza okresem najmu spowodowany odtworzeniem w/w rzeczy.
100,00 zł

5. Odtworzenie dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi).
250,00 zł za każdy dokument

6. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia.
40,00 zł

7. Uzupełnienie kołpaka nieoryginalnego/ oryginalnego.
40/130 zł

8. Zwłoka w zwrocie samochodu.
Trzykrotność stawki dobowej najmu w kwocie brutto za każdą dobę zwłoki.

9. Odtworzenie panela od radia.
350,00 zł

10. Uzupełnienie brakującego paliwa.
Koszt rzeczywisty + 50 zł

11. Opłata administracyjna za likwidację szkody komunikacyjnej z polisy Autocasco.
1 230,00 zł

12. Opłata administracyjna za likwidację szkody całkowitej lub kradzieżowej z polisy Autocasco.
2 460,00 zł

13. Demontaż części wyposażenia pojazdu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego.
Zgodnie z cennikiem ASO

14. Brak poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania badań technicznych.
200,00 zł

15. Palenie tytoniu w pojeździe.
300,00 zł

16. Holowanie innych pojazdów wynajętym pojazdem.
300,00 zł

17. Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem.
500,00 zł

18. Niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granice kraju.
500,00zł